Zarządzanie kryzysowe

Projektowanie i wdrażanie planów naprawczych

Każdy kryzys to zmiana, z którą organizacja musi się zmierzyć i odpowiednio zarządzać, aby osiągnąć stabilizację. Bezczynne tolerowanie trudnej sytuacji z założeniem jej przeczekania czy też gwałtowne, nieprzemyślane, doraźne i incydentalne reagowanie to rozwiązania, które prędzej czy później doprowadzą do upadku przedsiębiorstwa.

W przypadku zdarzenia kryzysowego czas reakcji odgrywa zasadnicze znaczenie. Adekwatne zastosowanie znajduje tu stosowana w medycynie ratunkowej zasada złotej godziny, którym to terminem określa się okres od wystąpienia zagrożenia życia do momentu udzielenia właściwej pomocy.

Tak jak skuteczne działania medyczne u poszkodowanych zastosowane zaraz po wypadku znacznie zwiększają szanse na przeżycie, tak w zarządzaniu kryzysowym jakość, zakres i skuteczność udzielonej pierwszej pomocy w początkowych krytycznych momentach decydują o dalszych losach organizacji.

Jakiekolwiek zaniechanie lub opóźnienie może spowodować niepowetowane straty dla podmiotu – jego celów strategicznych, rentowności i reputacji. Podstawą jest więc natychmiastowa reakcja, priorytetyzacja działań z jednoczesną ich dywersyfikacją w celu zminimalizowania strat i negatywnych konsekwencji oraz zneutralizowania źródła sytuacji kryzysowej.

Działamy zgodnie z zasadą złotej godziny – reagujemy niezwłocznie, bo wiemy, że pierwsza pomoc w początkowych krytycznych momentach decyduje o dalszych losach organizacji

To nie kryzys definiuje wartość Twojej organizacji, lecz sposób w jaki sobie z nim radzisz – wspieramy w opracowaniu strategicznego kierunku działań naprawczych i spójnej wizji operacyjnej

Kierujemy się standardami pełnej gotowości i proaktywności – wiemy jak istotne jest odnotowanie już pierwszych symptomów sytuacji kryzysowej

Nie ma uniwersalnego remedium na każdy rodzaj ryzyka – zaprojektujemy  zindywidualizowaną politykę antykryzysową szytą na miarę Twojej organizacji