Procedury AML / KYC

Projektowanie i wdrażanie polityki dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz procesu „Poznaj swojego klienta” (KYC)

Polityka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także znajomości własnego klienta (Polityka AML / KYC) tworzona jest w celu zapobiegania i ograniczania potencjalnego ryzyka wykorzystywania Twojej organizacji do celów niezgodnych z prawem.

Coraz większa skala przestępczości finansowej spowodowała wzmożone prace legislacyjne na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. Ich efektem są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także akty wykonawcze do w/w ustawy.

Katalog jej adresatów –  na których nałożone są obowiązki informacyjne oraz wymogi wdrożenia skutecznych wewnętrznych procedur i mechanizmów zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – jest niezwykle szeroki. W rozumieniu ustawy instytucjami obowiązanymi są bowiem nie tylko banki, instytucje finansowe czy też firmy inwestycyjne. To również m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, a także przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu możesz ponieść nie tylko dotkliwą odpowiedzialność administracyjną, lecz również odpowiedzialność karną.

Cele i korzyści wdrożenia Polityki AML / KYC:

  • zapewnienie zgodności organizacji z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • ochrona reputacji i dobrego imienia Twojej organizacji
  • uniknięcie dotkliwych sankcji
  • bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów organizacji
  • budowanie wizerunku rzetelnej organizacji i tym samym zwiększanie przewagi konkurencyjnej

Wspieramy w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych

Pomoc ekspertów w realizacji obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów i ustaleniu ich struktury właścicielskiej, ocenie ryzyka, Identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO), zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Świadczymy wsparcie w kontakcie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej