Due Diligence

Weryfikacja Twoich partnerów biznesowych i kontrahentów

Rosnąca rywalizacja konkurencyjna na rynku oraz presja na wyniki finansowe zwiększają apetyt na ryzyko, skłonność do nadużyć, działań nieetycznych, a nawet niezgodnych z prawem. Każda organizacja narażona jest na ryzyko współpracy z nierzetelnymi lub postępującymi nieetycznie partnerami biznesowymi lub kontrahentami.

Weryfikacja podmiotów zewnętrznych to jeden z głównych elementów skutecznego Systemu Zarządzania Zgodnością w organizacji – jest bezpiecznikiem przeciwko zarówno wymiernym stratom finansowym, jak i dotkliwym konsekwencjom wizerunkowym.

Cele i korzyści procesu due diligence: 

  • zwiększenie ochrony przed ryzykiem współpracy z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym
  • uniknięcie zagrożenia infekcją naruszeń w postaci nieświadomej partycypacji w procederze prania pieniędzy, finansowania terroryzmu czy też tzw. karuzeli VAT
  • dochowanie należytej staranności i tym samym wyłączenie odpowiedzialności za działania lub zaniechania partnerów biznesowych (podwykonawców) na gruncie ustawy o odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, a także uniknięcie strat finansowych oraz reputacyjnych
  • zmniejszenie ryzyka nieotrzymania zapłaty lub niewykonania przedmiotu umowy przez kontrahenta lub partnera biznesowego

Proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych nie może być zbiorem incydentalnych, selektywnych czynności podejmowanych ad hoc

Zapewniamy ustrukturyzowanie i sformalizowanie procesu due diligence

Przeprowadzamy weryfikację zarówno przed nawiązaniem relacji z partnerami i kontrahentami, jak i monitorujemy wiarygodność w trakcie trwania współpracy

Bezpieczeństwo i interes Twojej organizacji jest priorytetem – dokonujemy analizy umów z podmiotami zewnętrznymi i rekomendujemy stosowne klauzule zabezpieczające